FOUNDERS

1. Sharad Kabra
2. Vinil Gupta
3. Navin Jalan
4. Alpesh Suriya  

MEMBERS

 

President

:

Sharad Kabra

Secretary

:

Vinil Gupta

Treasurer           

:

Navin Jalan

Vice President

:

Alpesh Suriya

Joint Secretary 

:

Kunal Ojha

Committee Member

:

Ganesh Vyas

Committee Member

:

Madhur Biyani

Committee Member

:

Aditi Kabra